Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Reklama

Odstoupení smlouvy z důvodu zvýšení ceny

Autor: Karel Hromek
Datum: 12.01.2019 21:53
uživatel: 128162


Dobrý den,
od 1. 1. 2019 u ČEZu platí nový ceník, ale nepamatuji si, že by mne informovali e-mailem nebo poštou.
Dnes je 12. 1. 2019... je možnost odstoupit z důvodu zvýšení ceny? Nebo musím podat standardní?
U ČEZu začíná běžet následující den přijetí dopisu nebo až prvním dnem následujícího měsíce? A platí u nich 3 měsíční výpovědní lhůta, že?
Děkuji za odpovědi

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Pavel Divíšek14.01.2019 22:42
Karel Hromek14.01.2019 20:30
Pavel Divíšek14.01.2019 19:48
Jan Schindler13.01.2019 07:39

Příspěvky
Autor: Jan Schindler
Datum: 13.01.2019 07:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 115116
reakce na ...
Dobrý den,

nemusíte se s odstoupením trápit, stačí uzavřít smlouvu s novým vybraným dodavatelem. Ten vše zařídí.

Jenom pozor na výběr nového dodavatele, u smluv na dobu neurčitou se může cena zanedlouho změnit.

Při zvýšení ceny se odstupuje od smlouvy podle :
En. zák., §11a:
(3) Zvýší-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu elektřiny nebo výrobu plynu cenu za
dodávku elektřiny nebo plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od
smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. To neplatí, pokud držitel licence oznámí
zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních podmínek nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti a současně
zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu
odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.

(4) Odstoupení podle odstavce 3 je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno
příslušnému držiteli licence, neurčí-li zákazník pozdější den účinnosti odstoupení. Uplatnění práva na odstoupení nesmí být
spojeno s žádnými finančními nároky vůči zákazníkovi. Odstoupení, které bylo uskutečněno do 3 měsíců od účinnosti zvýšení
ceny nebo změny jiných smluvních podmínek a méně než 10 dnů před koncem daného měsíce, je účinné k poslednímu dni
kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno příslušnému držiteli licence.

Výpověď je u smluv na dobu neurčitou, výpovědní lhůta je dána smlouvou a je většinou tři měsíce a platí od začátku nového měsíce po obdržení výpovědi.

Autor: Pavel Divíšek
Datum: 14.01.2019 19:48 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129424
reakce na ...
Dobrý den,

také řeším změnu dodavatele a jsem trochu zmaten paragrafy a odstavci.

§ 11a

.
.
.

(3) V případě smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou při změně dodavatele uzavřel zákazník v postavení spotřebitele s držitelem licence distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence, je zákazník oprávněn bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou, ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána držiteli licence. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti zákazníka a držitele licence podle tohoto zákona týkající se sjednané výpovědi smlouvy uzavřené na dobu neurčitou.

(4) V případě pochybností je na držiteli licence, který smlouvu se zákazníkem uzavřel, aby prokázal, že smlouva nebyla uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.

(5) Zvýší-li držitel licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu elektřiny nebo výrobu plynu cenu za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. To neplatí, pokud držitel licence oznámí zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních podmínek nejpozději třicátý den přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy. V takovém případě je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději desátý den přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Právo na odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce zákazníkovi nevzniká v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků, a dále v případě změny jiných smluvních podmínek v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem.

(6) Odstoupení podle odstavce 3 je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno příslušnému držiteli licence, neurčí-li zákazník pozdější den účinnosti odstoupení. Uplatnění práva na odstoupení nesmí být spojeno s žádnými finančními nároky vůči zákazníkovi. Odstoupení, které bylo uskutečněno do 3 měsíců od účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek a méně než 10 dnů před koncem daného měsíce, je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno příslušnému držiteli licence.

Odstupuje se podle § 11a odst. 5., ale v účinnosti se odst. 6 odkazuje na odstoupení podle odst. 3, kde se píše o distančním způsobu uzavření smlouvy. Z čeho tedy vychází termín účinnosti odstoupení podle odst. 5?

Je to pouze dle VOP, které jsou přílohou smlouvy od dodavatele?

Všechny vzorové formuláře, i ty zde na TZB, odkazují právě na odst. 3.

Autor: Karel Hromek
Datum: 14.01.2019 20:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 128162
reakce na ...
Dobrý den,
děkuji za odpověď. ČEZ mi dnes náhodou sdělil, že dne 09. 01. 2019 poslali e-mail o tom, že AŽ od 01. 03. 2019 budou zdražovat v mém produktu, ale nepřišel mi (ten e-mail z 09. 01. 2019).
Situace se tudíž trochu změnila.
Využiji §11a odst. 5 (zvýšení ceny), ale nevím, zda jej mohu použít před tím, než proběhne zdražení?
K jakému dni bych měl požadovat konec smlouvy?
Jaká je výpovědní lhůta v tomto případě? Předpokládám, že začne běžet prvním dnem v měsíci.
Děkuji za odpověď

Autor: Pavel Divíšek
Datum: 14.01.2019 22:42 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129424
reakce na ...
Pokud jsem dnes prostudoval a pochopil VOP ČEZu správně, tak v nich sami mají, že v případě odstoupení od smlouvy z důvodu změny ceny oznámeném minimálně 10 dní před koncem smlouvy (u doby určité) a platností nového ceníku u doby neurčité končí smlouva posledním dnem daného měsíce. V případě pozdějšího doručení do je posledním dnem následujícího měsíce. To by měl být rozdíl mezi odstoupením od smlouvy z důvodu změny cen či VOP a výpovědí s klasickou tříměsíční výpovědní lhůtou.

Prosím, opravte mne, pokud se mýlím.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama