Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Co se záběry zlodějů pořízené kamerovým systémem?

Autor článku:
Plné znění článku: Co se záběry zlodějů pořízené kamerovým systémem?
Anotace článku: Záběry zlodějů pořízené kamerovým systémem má obchodník poskytnout policii a ne zveřejňovat, uvedl Nejvyšší správní soud.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Správný postup.Petr Zíka12.09.2016 19:27
Zneužití záznamuLukáš Čeřovský29.06.2016 21:32
Re (2): SouhlasOndrej Fiser28.06.2016 11:46
Re: SouhlasMichal Štěpánek28.06.2016 11:00
Re: SouhlasMichal Štěpánek28.06.2016 10:50
SouhlasOndrej Fiser28.06.2016 10:35
Re: Chápu nejvyšší soud, chrání násMichal Štěpánek28.06.2016 09:21
Chápu nejvyšší soud, chrání násDětřich Danek27.06.2016 16:22
Ztráta důvěryLukáš Čeřovský25.06.2016 09:46
poučenMichal Štěpánek24.06.2016 10:01

Příspěvky
Předmět: Správný postup.
Autor: Petr Zíka
Datum: 12.09.2016 19:27 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100057
reakce na ...
Jestli dobře chápu argumentaci v rozsudku, pak správný postup měl být: Odnést obrázky z kamerového záznamu na policii, přesvědčit je o nutnosti okamžitého zveřejnění těchto obrázků a poté dát obrázky i na sociální síť s poznámkou zdroj: Policie České republiky.
Poznámka: na stránce https://ekolo.cz/kontakt mají číslo účtu. Posílám jim stovku jako výraz solidarity. Neuvěřitelné, že staré latinské Dura lex, sed lex dojde do takových absurdit.

Předmět: Souhlas
Autor: Ondrej Fiser
Datum: 28.06.2016 10:35 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 118610
reakce na ...
Takže pokud na dveře prodejny bude vylepena cedulka, že vstupem dává dotyčná osoba souhlas majiteli se zveřejněním záběrů z kamerového systému, bude vše OK?

Podobně jako nástupem do prostředku veřejné dopravy souhlasí osoba s přepravním řádem?

Předmět: Re: Souhlas
Autor: Michal Štěpánek
Datum: 28.06.2016 10:50 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 108671
reakce na ...
Tak to sotva, protože:

K instalaci kamerových systémů lze obecně uvést, že je lze s ohledem na jejich zvláštní charakter použít teprve tehdy, pokud už všechny méně invazivní prostředky selhaly. Důvodem je skutečnost, že kamerový systém (ve srovnání s jinými prostředky, které také mohou dosáhnout naplnění stanovených účelů), zasahuje základní lidská práva a svobody, a to práva na soukromí a na soukromý a rodinný život, která jsou deklarována článkem 10 Listiny základních práv a svobod a článkem 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, a tudíž i do lidské důstojnosti, z které tyto práva vyplývají a jsou k ní v poměru lex specialis. Jako relevantní důvod, respektive prostředek k dosažení účelu vytýčeného konkrétním žadatelem, lze uvažovat o kamerovém systému (tedy zásahu do soukromí) jen tehdy, kdy proti němu stojí ochrana jiného základního lidského práva nebo svobody. Aby mohla být dána přednost ochraně jiného lidského práva nebo svobody před ochranou soukromí, musí se jednat o takovou situaci, kdy jinak si rovná základní práva a svobody jsou v konfliktu a na základě důkladného posouzení (které lze provést podle "receptu" uvedeného v rozhodnutí Ústavního soudu České republiky Pl. ÚS 4/94) lze soudit, že v dané situaci je zájem chráněný jiným základním právem nebo svobodou natolik závažný a natolik ohrožen, že lze svolit k zásahu do soukromí a částečně nebo úplně tak derogovat základní lidské právo na soukromí nebo soukromý a rodinný život - a částečně tedy i lidskou důstojnost. I při úplné derogaci soukromého a rodinného života, respektive práva na soukromí, může dojít vždy jen k částečné derogaci lidské důstojnosti, jelikož právo na lidskou důstojnost je nejen základem práva na soukromí, soukromý a rodinný život, ale i práv dalších, a to zejména práv uvedených v článcích 8 a 9 Listiny základních práv a svobod.
Co se týká kamerového systému, jakožto prostředku k dosažení účelu - v případě, kdy na základě výše uvedeného převáží ochrana jiného základního lidského práva nebo svobody nad ochranou soukromí, soukromého a rodinného života, musí být kamerový systém (jako prostředek k dosažení žadatelem sledovaného účelu) schopen takový účel naplnit. Jedině tehdy lze dát k užití kamerového systému souhlas. 

Úplné stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen "Úřad") k provozování kamerových systémů (včetně hlavních zásad, podmínek a komentáře k této problematice) je dispozici na webových stránkách Úřadu v sekci "Poradna" (http://www.uoou.cz).

Z výše uvedeného vyplývá, že právě hlediska (i) zda daný prostředek zasahuje do základních práv a svobod, (ii) zda v konkrétním případě dané základní právo a svoboda v podobě ochrany soukromí převáží nad jiným chráněným zájmem, (iii) zda je kamerový systém se záznamem skutečně jediný a nejvhodnější prostředek pro ochranu takového zájmu, (iv) zda kamerový systém je schopen naplnit deklarovaný účel, jsou rozhodující pro uznání legitimnosti a legálnosti použití kamerového systému se záznamem.

Dále Vám sdělujeme, že ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. (dále jen "zákon"), tj. povinnost správce osobních údajů uchovávat osobní údaje jen po dobu, která je nezbytně nutná k účelu jejich zpracování, je v běžné praxi Úřadu ve spojitosti s kamerovými systémy vykládáno tak, že přiměřená doba pro uchování záznamu z kamerového systému jsou 3 dny. Uchovávání záznamu po delší dobu musí být řádně a racionálně zdůvodněno.

Dle ustanovení § 11 odst. 1 zákona je správce povinen informovat subjekt údajů o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Správce musí subjekt údajů informovat o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21. Pouhá instalace štítků s textem, že objekt je střežen kamerou nestačí. Musí zde být uveden správce takto pořízených záznamů a musí zde být informace, kde bude subjektu údajů poskytnuta informace o zpracování v plném rozsahu požadovaném § 11 odst. 1 zákona (tj. kde si může např. vyzvednout v písemné podobě další informace o kamerovém systému nebo požadovat podrobnou ústní informaci).

V souvislosti s rozsahem a způsobem možného ohrožení práv správce (zejména vandalismem a krádežemi) nelze instalaci a provozování kamerového systému považovat za přiměřený úkon. Při kolizi dvou zájmů je nutné zvážit, který zájem má z hlediska práva i společnosti vyšší hodnotu. Právo na soukromí může být někdy omezeno výkonem práva jiného (ochrana majetku). V každém jednotlivém případě je však nutné hodnotit intenzitu obou zásahů z hlediska zvolených prostředků. Ochrana majetku nemůže zdůvodnit natolik razantní omezení práva na soukromí, kdy společné prostory v domě jsou bez souhlasu všech uživatelů bytů nepřetržitě monitorovány kamerovým systémem, záznamy z takového monitorování jsou ukládány a osoby na těchto záznamech jsou identifikovatelné.

Soustavným monitorováním společných prostor domu dochází k zásahu do soukromého a rodinného života osob, které se zde zdržují, a tím také k zásahu do jejich lidské důstojnosti, neboť jsou prostřednictvím monitorovacího systému získávány informace různého druhu o jejich soukromém životě.

Pokud by monitorování prostor domu mělo především sloužit ochraně majetku, pak musí všichni uživatelé bytů (bez ohledu, zda jsou nájemci, vlastníci jednotek či členové družstva) s takovým monitorováním souhlasit, neboť tím jsou zachycovány a zpracovávány jejich osobní údaje. Bez takového souhlasu takový závažný zásah do soukromí nelze zdůvodnit.

Závěrem Vám sdělujeme, že případné oznámení o zpracování osobních údajů je možné učinit pomocí internetové aplikace, která je umístěna na webových stránkách našeho úřadu v sekci "Registr - Jak podat oznámení o zpracování osobních údajů - Podat oznámení" (http://www.uoou.cz  ). Po zatrhnutí bodu č. 7 - popis způsobu zpracování osobních údajů, se Vám zobrazí doplňující formulář pro oznámení zpracování osobních údajů kamerovými systémy, který je součástí registračního formuláře. 

Předmět: Re (2): Souhlas
Autor: Ondrej Fiser
Datum: 28.06.2016 11:46 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 118610
reakce na ...
Pěknej výpis.

Jak je to s městskými kamerovými systémy? Nevšim sem si po městě, že by někde bylo značeno, že jsou veřejná i neveřejná prostranství monitorována...

Předmět: Zneužití záznamu
Autor: Lukáš Čeřovský
Datum: 29.06.2016 21:32 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 119363
reakce na ...
Nejsem Zákon ani Úřad, ale domnívám se, že soustavným monitorováním čehokoliv nedochází k zásahu do soukromého života. K zásahu dojde až při vytěžení a použití takto získaných informací.

Příklady zásahu do soukromého života:
- k záznamu se dostane zloděj, který zjistí kdy je objekt prázdný
- k záznamu se dostane lupič, který zjistí, kdy lze osobu přepadnout
- k záznamu se dostane drbna, která roznese, že pan Novák si přivedl milenku
- k záznamu se dostane obchodník, který bude lidem činit nevyžádané nabídky
- k záznamu, na němž je osoba v nedůstojné situaci (opilá, nahá, při hádce) se dostane její známý, který podle toho změní své chování k osobě

Vždy je to podmíněno zneužitím záznamu k jinému účelu, než k jakému byl pořízen a takové případy má řešit úřad či soud. Za zásah do soukromého života nepovažuji pokud je někdo zachycen při nelegální činnosti, protože jinak bychom museli konstatovat, že provádění nelegální činnosti v soukromí je dovoleno.

Jak je to v případě novináře, který pořizuje a publikuje záznamy zasahující do lidské důstojnosti? Hodnotí se zde míra "celebritnosti" dané osoby?

Předmět: Re: Souhlas
Autor: Michal Štěpánek
Datum: 28.06.2016 11:00 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 108671
reakce na ...
mezi všemi povedenými ustanoveními je velmi výživné zvláště jedno:

Při kolizi dvou zájmů (rozuměj vlastníka a zloděje či vandala) je nutné zvážit, který zájem má z hlediska práva i společnosti vyšší hodnotu.

Předmět: Chápu nejvyšší soud, chrání nás
Autor: Dětřich Danek
Datum: 27.06.2016 16:22 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 121185
reakce na ...
před skandalizováním. Může se stát, že kdokoliv změní natočený snímek nebo fotku a dá tam náš obličej. Proto máme dávat materiály policii.
To, že policie nekoná, je další, jiná věc. Velice smutná, protože berou otisky majiteli, vyslýchají majitele a zloděj si běhá vesele a svoboden...

Předmět: Re: Chápu nejvyšší soud, chrání nás
Autor: Michal Štěpánek
Datum: 28.06.2016 09:21 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 108671
reakce na ...
Mám obavu, že zde nešlo o zveřejnění ani pozměněného ani jinak upraveného záznamu a dokonce nebyly ani pochybnosti o zaznamenané skutkové podstatě uveřejněné dokonce pouze na vlastním webu poškozeného.

Doporučuji každému nevěřícímu Tomášovi poslat na UOOU prostý dotaz o velikosti 1-2 vět, za jakých podmínek může umístit např.kameru se záznamem uvnitř své již několikrát vykradené nemovitosti a počkat si na odpověď. Mě osobně dorazili 2 stránky prefabrikovaných blábolů.

Předmět: Ztráta důvěry
Autor: Lukáš Čeřovský
Datum: 25.06.2016 09:46 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 119363
reakce na ...
Připadá mi, že ÚOOÚ dělá celé zemi medvědí službu. Zákonodárci, tento úřad i justice by si měli uvědomit nebezpečný dopad ochrany práv pachatele před právy poškozeného. Důsledkem je nedůvěra občanů ve státní instituce, neochota spolupracovat s policií a naopak snaha si všechno vyřešit sám. Opravdu to tak chceme?

Trochu mi to připomíná anekdotu, kterou jsem kdysi četl:
Volá muž na policii: "V mém domě jsou zloději, přijeďte prosím rychle." Policista odpovídá: "Dobře, vyčkejte, hlídka momentálně nemá čas, ale za 4 hodiny k Vám někdo přijede." Za 5 minut volá muž znovu: "Tak už nejezděte, zloděje jsem zastřelil." Do deseti minut je dům obklíčen zásahovou jednotkou, najdou muže i zloděje ale mrtvola žádná. Policista řve na muže "Vy jste lhal, žádná mrtvola tu není" Muž odpoví "A vy jste zase říkali, že nemáte čas".

Předmět: poučen
Autor: Michal Štěpánek
Datum: 24.06.2016 10:01 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 108671
reakce na ...
myslím, že za zveřejněním náhravky byla hlavně obava skutečného poškozeného, že Policie ČR nebude konat resp.bude konat jako obvykle (vyčkávat) a po čase případ odloží. I moje zkušenost, kdy po ohlášení 1.krádeže mého kola odebrali orgánové otisky prstů mně a vždy (celkem 4x) predikovali, že po čase případ stejně odloží, nabízí "řešení" p.Ditricha z EKOLO schůdnější a hlavně ekonomicky výhodnější alternativu. V neposlední řadě zaujme kolik času a byrokratů zaměstná vymýšlení "objektivních" problémů - de facto klacků pod nohy slušných lidí.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama