Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Reklama

dotaz - kapacitní posouzení odvodu dešťové vody do kanalizace

Autor: Lenka Trnčáková
Datum: 09.09.2020 18:16
uživatel: 132999


Dobrý den, obracím se na Vás s žádostí a prosbou zároveň o radu ve věci kapacitního posouzení přípojky RD do veřejné kanalizační sítě při odvodu povrchové dešťové vody z jedné části sedlové střechy a plochy nájezdu do garáže.
Jedná se o sedlovou střechu s betonovou střešní taškou, která má v uliční části plochu 93 m2 a plochu příjezdové zpevněné plochy do garáže o rozměrech 26,1 m2. Z těchto ploch je dešťová voda odváděna do příčného odvodňovacího kanálku před garáží do litinové zápachové uzávěry DN 100, dále je voda vedena kameninovou přípojkou DN 125 do finální kameninové přípojky DN 150.
K posouzení kapacitní dostatečnosti tohoto řešení byl zpracován znalecký posudek, který v závěru konstatuje, že výše uvedené řešení má dostatečnou hydraulickou kapacitu pro odvedení předpokládaného množství dešťových vod. Mám obavy, že tento posudek je nepřesný a bude docházet ke kapacitní nedostatečnosti a následnému přetékání nárazového přívalu vody při silných bouřkách.
Podrobnosti k výpočtu:
- pro stanovení intenzity přívalového deště bylo použito publikace Josef Trupl „ Intenzity krátkodobých dešťů v povodích Labe, Odry a Moravy“, VUV Praha, r. 1958,
- celkový odtok z posuzované plochy pro návrhovou intenzitu 15 minutového deště s periodicitou p = 0,2, q15 = 213 l.s-1.ha-1 (srážkoměrná stanice Holešov). RD je v Napajedlích, okres Zlín.
- součinitel odtoku pro výpočet stokové sítě dle ČSN 75 6101 tab. č.3 při sklonu do 1% až 5%: zpevněná plocha má součinitel 0,6 a střecha 0,9
- vlastní výpočet: zpevněná plocha 26,1 m2, p=0,5 t=15 min (0,00261*0,6*213= 0,25 l/s), dále střecha 93 m2, p=0,5 t=15 min (0,0093*0,9*213= 1,782 l/s
- při navrhované dešťové srážce 15-ti min deště s periodicitou p=0,2 (5-ti letý déšť) bude odtékat z odvodňovaných ploch stávající přípojkou kanalizace DN 125 cca 2,03 l/s,
- podle hydraulických tabulek pro kameninové trubní materiály je průtok potrubím profilu DN 125 při sklonu potrubí 1% max. 12,65 l/s,
- po trase stávající kanalizace je osazena zápachová litinová uzávěra DN 100. V tomto místě dochází k mírnému škrcení průtočného profilu – průtok je snížen vzhledem ke snížení profilu.
- max. průtok profilem DN 100 při sklonu potrubí 1% je 8,5 l/s.

Můžete mi prosím někdo poradit, jestli je tento uvažovaný výpočet v pořádku a nebude docházet k zaplavování okolního prostoru při intenzívních bouřkách ? Na tomto výpočtu mě jako laika zaráží použitá metodika z roku 1958 (!!!) a periodicita p=0,2 pro 5-ti letý déšť. Tato uvažovaná 5-ti letá periodicita deště se mi pro stavbu RD s životností mnoha desítek let zdá velmi časově zúžená. Odpovídá tato metodika dnešnímu pojetí výpočtů nebo je použita účelově, aby výsledek vyšel příznivě ?
Domnívám se, že nejproblematičtějším místem je litinová vpusť DN 100, která byla při stavbě RD dimenzována pro odvod dešťové vody z plochy nájezdu do garáže a nyní nemůže stačit odvádět navíc i dešťovou vodu z nové sedlové střechy (dříve byl odvod vody zajištěn jiným způsobem).

Děkuji za Vaši případnou pomoc a brzkou radu. Trnčáková Lenka

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Autor: Josef Navrkal
Datum: 10.09.2020 16:26 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 129699
reakce na ...
- ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky samozřejmě platí pro kanalizační přípojky a v článku 6.1.6 stanovuje, že při světlosti větší než DN 200 je nutno projekt doložit hydrotechnickým výpočtem.

- Pro daný případ dále platí:
ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov
ČSN EN 12056-3 Vnitřní kanalizace-Gravitační systémy-Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech-Navrhování a výpočet
ČSN 756760 Vnitřní kanalizace (myslím, že tato norma pro posouzení daného případu plně postačuje)

- ČSN 756760 Vnitřní kanalizace
Střecha 93 m2 x 0,02 l/s.m2 x 1,0 = 1,86 l/s
Nájezd 26,1 m2 x 0,02 l/s.m2 x 0,8 = 0,42 l/s
Součet 2,28 l/s
Intenzita deště 0,02 pro plochy neohrožující budovu zaplavením dle tabulky 10
Součinitel odtoku 1,0 respektive 0,8 dle tabulky 11
Hydraulická kapacita svodného potrubí DN 125 při sklonu 2 % je 9,6 l/s dle tabulky 12
Hydraulická kapacita svodného potrubí DN 150 při sklonu 2 % je 18,2 l/s dle tabulky 12

- Logické by bylo zaústit dešťový odpad ze střechy přes lapač střešních splavenin přímo do svodného (ležatého) potrubí. Pokud jsou srážkové vody ze střechy svedeny nejprve na zpevněnou plochu a následně odváděny přes litinovou vpust DN 100, může problém nastat. U starých litinových vpustí s vodní zápachovou uzávěrkou se maximální průtoky obvykle neuváděly a nevím, kde je dohledat. Například v současné době používaný velkokapacitní vtok HL 606, DN 100 s mechanickou zápachovou uzávěrkou má maximální průtok 4,3 l/s.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama