Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kdy má centrální zdroj tepla nárok na poplatek za odpojení a jak se stanoví jeho výše

Autor: Vladimír Motl
Datum: 01.04.2008 21:02

Máme v úmyslu realizovat v bytovém domě připojeném na CZT vlastní plynovou kotelnu. Její zřízení umožňuje i energe-
tická koncepce města. Byli jsme však varováni,že CZT může požadovat " poplatek za odpojení ". Potřebujeme vědět kdy
je to možné , jak by se výše tohoto poplatku stanovila a o jaké zákonné ustanovení by se tento požadavek opíral ?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Vladimír Motl04.04.2008 22:02
Petr Lukáš04.04.2008 21:42
Vladimír Motl04.04.2008 19:18
Vladimír Motl04.04.2008 19:16
Stoll Petr04.04.2008 13:31
Jaromír Sladký03.04.2008 01:17
Vladimír Motl02.04.2008 19:19
Vladimír Motl02.04.2008 19:03
Vladimír Buk02.04.2008 18:40
Stoll Petr02.04.2008 13:48
Vladimír Motl02.04.2008 13:15
Vladimír Motl02.04.2008 13:13
Stoll Petr02.04.2008 10:29
Vladimír Buk01.04.2008 22:13

Příspěvky
Autor: Vladimír Motl
Datum: 02.04.2008 13:15 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Vážený pane Buku ,

děkuji Vám za informaci, která potvrzuje můj stejný názor
na tuto věc, ale přesto u nás ve městě loni při odpojení
jiného bytového domu po nich dodavatel požadoval tento
poplatek ve výši cca 450 tis.

U nás jde navíc o situaci, kdy SVJ se vyčlenilo z SBD loni
a právní subjektivitu jsme získali až teď. Zásobování teplem
se děje stále přes KPS umístěnou v sousedním bytovém
objektu v majetku SBD - k nám vede topný kanál cca 25 m.
Oba bytové domy byly dřív jedinou samosprávou SBD.

Neexistuje žádná smlouva mezi naším SVJ a dodavatelem !
Dodavatel po nás chce, abychom vlastním nákladem rea-
lizovali svoji KPS vedle té stávající a také si rekonstruovali
topný kanál. Je to dost absurdní, abychom financovali tyto
věci a navíc dislokované v cizím objektu a na cizím pozemku.
To je důvodem, proč chceme zřídit vlastní domovní kotelnu.
Myslím, že neexistence smlouvy na dodávky tepla je za této
situace pro nás výhodou, ale na druhé straně se obávám, že
když půjdeme tvrdě za věcí, mohou dodávky tepla přerušit
právě z důvodu neexistence smlouvy a donutit nás tak k pos-
lušnosti.

Zdravím Vás Vladimír Motl
předseda výboru SVJ

Autor: Vladimír Buk
Datum: 02.04.2008 18:40 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Vážený kolego Motle v segmentu SVJ. Nevím z jakého zdroje je napojena KPS v sousedství vašeho domu a jaké technologické zařízení používá k výrobě tepla primární zdroj /odkud je napájena KPS/. Jde-li o teplárnu na spalování úhlí tak to by možná mohl být jeden velký důvod pro změnu. Na výstavbu vlastní domovní plynové kotelny by jste mohli získat finanční dotaci ze SFŽP nebo i z Bruselu.
Pokud není smlouva s provozovatelem KPS,tak by vypovězení odběru tepla nemuselo být až tak moc problémové. Chce to zajistit dobrého právníka. Hlavní krok však vidím ve zpracování Studie na vaši domovní kotelnu a její následné projednání s dohledacími orgány. Zvažte i možné připojení dalších bytovek /pro zvýšení ekonomiky provozu/.

Autor: Vladimír Motl
Datum: 02.04.2008 19:03 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Vážený pane Buku,
díky za Váš názor, bohužel primární zdroj je plynový CZT,takže
dotace ze SFŽP nebo EU fondů zřejmě nepřipadá v úvahu.
Dále potvrzujete můj vlastní názor, že není-li smlouva o dodáv-kách, mělo by to být schůdné.

Nicméně je krajně nepříjemné, že úhrada nákladů na odpojení dle níže uvedené info p.Stolla je dána zákonným ustanovením.
Takže zřejmě zbývá jen uvažovat o tom, co může být předmětem
této úhrady a co ne a jaké výše tedy může dosáhnout.

S pozdravem V.Motl

Autor: Stoll Petr
Datum: 02.04.2008 10:29 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý den, snad vám pomůže informace z obdobné diskuse :

6) Změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění může být provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů ochrany životního prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí. Veškeré vyvolané náklady na provedení těchto změn a rovněž náklady spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení požaduje.
https://forum.tzb-info.cz/106602-odpojovani-jednotlivych-bytu-od-centralniho-zasobovani-teplem

Usnesení č. 19
Rada schvaluje následující postup při odpojování bytových domů od CZT:

V případě žádosti vlastníka bytového domu o odpojení od CZT zajistí příslušný odbor projednání jeho požadavku, kde žadateli bude podána komplexní informace o problematice odpojení CZT s využitím závěrů z energetického generelu, případně dalších informací o změnách, s kterými se výhledově počítá v oblasti cen paliv, energií a zásobování teplem.
Pokud žadatel i po projednání své žádosti potvrdí písemně, že trvá na odpojení CZT, budou příslušné odbory MěÚ ...... postupovat následovně:

a) Souhlas s odpojením bude dán pouze v případě, že žadatel přistoupí na smluvní ujednání o úhradě veškerých nákladů souvisejících s odpojením jeho bytového domu od CZT uvedených v předloženém materiálu.

b) Souhlasné vyjádření za Město ..... ve věcech souvisejících s odpojením od CZT (např. zřízení plynovodní přípojky přes pozemek města) může příslušný odbor vydat až po naplnění bodu a).

c) V rámci stavebně správního řízení, které se bude týkat odpojení bytového domu od CZT, se město nebude vyjadřovat nesouhlasně (pokud bude naplněn bod a), ale bude trvat na splnění všech oprávněných požadavků účastníků stavebního řízení, DOSSů a správců inženýrských sítí. Dále bude požadovat odborné prokázání, že odpojením od CZT nedojde ke zhoršení životního prostředí v dané lokalitě.

A ještě doplnění z jednání rady v jiném městě :

U s n e s e n í č. 566/05
Rada města .... po projednání o d k l á d á rozhodnutí o připuštění změny druhu vytápění v objektu čp. ...., ....... Rada města žádá DBS, aby zajistila porovnání obou variant tj. vytápění z CZT a vytápění plynem z cenového pohledu konečného spotřebitele včetně prognózy vývoje v nejbližších 5-ti letech

https://forum.tzb-info.cz/103797-czt-nebo-vlastni-kotelna

Autor: Vladimír Motl
Datum: 02.04.2008 13:13 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Vážený pane Stolle,

díky za Vaši informaci, kde nejvýznamnějším se jeví požadavek dle bodu 6) - předpokládám, že se jedná o nějaké stanovisko rady města.

Je jasné, že ke zřízení domovní kotelny bude třeba stavební povolení a v jeho podmínkách může být zakotveno cokoliv co se týká realizačních podmínek, ale ani stavební úřad ani rada města přece nemůže zasahovat do smluvních odběratelsko doda-vatelských vztahů třetích osob a předepisovat co kdo uhradí. To by dle mého názoru muselo být zakotveno právě ve smlouvě o dodávkách tepla vč. výpovědní lhůty smlouvy atd.

S pozdravem Vladimír Motl

Autor: Stoll Petr
Datum: 02.04.2008 13:48 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Vážený pane Motl, jedná se o citaci ze zákona č.458/2000 Sb :


§ 77

Odběratel tepelné energie

(1) Odběratel má právo na připojení ke zdroji tepla nebo rozvodnému tepelnému zařízení v případě, že

a)
se nachází v místě výkonu licencované činnosti,

b)
má zřízenou tepelnou přípojku a odběrné tepelné zařízení v souladu s technickými předpisy,

c)
splňuje podmínky týkající se výkonu, místa, způsobu, základních parametrů teplonosné látky a termínu připojení stanovené dodavatelem, a

d)
dodávka tepelné energie je v souladu se schválenou územní energetickou koncepcí.11)

(2) Odběratel má právo na náhradu škody při nedodržení základních parametrů dodávky tepelné energie podle § 76 odst. 3 písm. b). Škoda musí být prokázána. Právo na náhradu škody a ušlého zisku nevzniká v zákonem vyjmenovaných případech přerušení nebo omezení dodávky tepelné energie podle § 76 odst. 4.

(3) Odběratel je povinen při změně teplonosné látky v zájmu snižování spotřeby energie upravit na svůj náklad své odběrné tepelné zařízení tak, aby odpovídalo uvedeným změnám, nebo včas vypovědět smlouvu o dodávce tepelné energie. Jiné úpravy odběrných tepelných zařízení zajišťuje jejich vlastník na náklady toho, kdo potřebu změn vyvolal, a to po předchozím projednání s držitelem licence. Změnu parametrů vyžadující úpravu odběrného tepelného zařízení je povinen držitel licence oznámit písemně nejméně 12 měsíců předem.

(4) Odběratel může provozovat vlastní náhradní či jiný zdroj, který je propojen s rozvodným zařízením, jakož i dodávat do tohoto zařízení tepelnou energii, pouze po dohodě s držitelem licence.

(5) Změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění může být provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů ochrany životního prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí. Veškeré vyvolané jednorázové náklady na provedení těchto změn a rovněž takové náklady spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení požaduje.

(6) Vlastníci nemovitostí, v nichž je umístěno rozvodné tepelné zařízení nebo jeho část nezbytná pro dodávku třetím osobám, jsou povinni tuto dodávku umístění a provozování tohoto zařízení nadále strpět.

(7) Na odběrném tepelném zařízení nebo jeho částech, kterými prochází neměřená dodávka tepelné energie, je zakázáno provádět jakékoliv úpravy bez souhlasu držitele licence na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie.
http://www.eru.cz/zak_458_2000.htm

Autor: Vladimír Motl
Datum: 02.04.2008 19:19 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Vážený pane Stolle,

děkuji velmi za Vaši informaci, i když zejména ten bod 5, je
krajně nepříjemný a vlastně zakotvuje vyšší právní silou povin-
nost úhrady nákladů na odpojení.

Rozumím tomu tak, že podnikání v energetice je regulovaným obo-rem a jakékoliv smluvní ujednání mezi dodavatelem a odběratelem má nižší právní sílu než zákon č.458 / 2000 sb.
Za této situace se tedy zřejmě nelze vyhnout požadavku úhrady
nákladů na odpojení a půjde jen o to, co do nich dodavatel mů-
že oprávněně zahrnout. Co by to konkrétně mohlo být ?

Pokud byste měl názor, prosím o jeho nezávazné sdělení.Opakuji, že v našem městě byl loni tentýž případ a bylo požadováno 450 tis Kč za odpojení. Odběratel se ale obrátil na ERÚ a neplatil nakonec nic.

S pozdravem V.Motl

Autor: Jaromír Sladký
Datum: 03.04.2008 01:17 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Promiňte, že se pletu do odborné debaty, ale to "Odběratel se ale obrátil na ERÚ" je pro Vás důležité, zkuste si zjistit co ERÚ uvedl ve svém stanovisku a budete určitě o moc moudřejší. (Určitě s tím můžete argumentovat)

Autor: Vladimír Motl
Datum: 04.04.2008 19:18 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Pane Sladký,
díky za dobrou radu ! Zdravím V.Motl

Autor: Stoll Petr
Datum: 04.04.2008 13:31 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Dobrý den pane Motl,
u nás ve městě je situace taková, že když někdo zažádá o odpojení, nemá v podstatě žádné problémy se stavebním úřadem. A to podotýkám, že v tzv. "Energetickék doplňku územní studie" je jasně preferováno vytápění z CZT. Nebere se v úvahu ani to, že pokud se odpojí pouze jeden nebo několik objektů , že se tím znevýhodní ostatní odběratelé.
Znám i takové "extrémy" , že dva vchody téhož objektu vytápí CZT a ve třetím mají plynovou kotelnu.
Neznám osobně případ, že by dotyční platili za odpojení od CZT. Většinou se to provádí v rámci realizace nové kotelny. Zaslepení čtyř trubek je zlomek této investice :-)
Pokud by jste měli platnou smlouvu, je možné , že by jste si museli zažádat o tzv. "výpovědní lhůtu", což může být jeden rok i více. V případě, že teplárna ve svých objektech investovala do údržby, například, tak si "na oplátku" nechá podepsat pětiletou výpovědní lhůtu.

4.1.4 Změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění může být provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů ochrany životního prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí. Veškeré vyvolané náklady na provedení těchto změn a rovněž náklady spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení požaduje.
http://www.tst.cz/doc/ZakladniPodminky.doc

6.4. Záměr ukončení odběru je odběratel povinen písemně oznámit dodavateli nejpozději 30 dnů předem a umožnit mu provedení konečného odečtu měřiče tepla, popřípadě provedení jiných opatření souvisejících s ukončením dodávky odběru. Nesplní-li odběratel tyto povinnosti, zavazuje se uhradit dodavateli veškeré odebrané teplo až do uzavření kupní smlouvy s novým odběratelem nebo do odebrání měřících zařízení.
6.5.Od Kupní smlouvy podle ustanovení § 344 obchodního zákoníku je dodavatel oprávněn odstoupit v těchto případech :

a)pokud odběratel nevrátí zpět potvrzený odběrový diagram na následující smluvní období nejpozději do 15.10. příslušného kalendářního roku

b)pokud odběratel nevrátí dodavateli zpět ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení buď odsouhlasený návrh dohody o zálohových platbách nebo odůvodněný protinávrh

c) pokud bude odběratel v prodlení déle než 30 dní po lhůtě splatnosti s placením vyúčtování za dodané teplo nebo záloh

d)pokud odběratel neplní jiné smluvní podmínky dohodnuté v kupní smlouvě

Smlouva zaniká dnem, ve kterém je písemný projev vůle dodavatele odstoupit od kupní smlouvy odběrateli prokazatelným způsobem doručen.

10. Přerušení odběru odběratelem:

10.1. V průběhu trvání smluvního vztahu má odběratel právo omezit nebo přerušit odběr tepla bez udání důvodu, zavazuje se však o této skutečnosti vyrozumět dodavatele s ohledem na fakturaci dodávek tepla:

a)písemně při plánovaném omezení nebo přerušení dodávek tepla minimálně 15 dní předem s uvedením doby trvání přerušení

b)písemně nebo faxem neplánované omezení nebo přerušení minimálně 2 dny předem s uvedením doby trvání přerušení

c)jakýmkoli prokazatelným způsobem při provozních nehodách, haváriích a poruchách a to ihned po jejich zjištění

11. Neoprávněný odběr:

11.1. Za neoprávněný odběr se považuje:

a) odběr bez uzavřené smlouvy nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou

b) odběr bez měřícího zařízení nebo přes měřící zařízení, které v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší než skutečný

c) odběr měřícím zařízením přemístěným bez souhlasu dodavatele

d) odběr za měřícím zařízením, na němž bylo porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci

http://www.tta.cz/informace_4.htm

Autor: Vladimír Motl
Datum: 04.04.2008 19:16 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Zdravím Vás pane Stoll a děkuji za další cenné informace.

U té úhrady nákladů na odpojení se samozřejmě neobávám položek
typu : úpravy na stávající KPS / zaslepení přívodů atd /. Od počátku mi jde o něco charakteru : rezervace kapacity, vynaložené náklady na ekologická nebo zefekivňovací opatření apod.Těch 450 tis, které zkusil dodavatel centrálního tepla
loni požadovat na bytovém domě srovnatelné velikosti v našem
městě muselo sestávat z něčeho takového jak uvádím. Jinak by přece tohle číslo nemohli dát dohromady.

Dobrá rada dalšího diskutujícícího pána k tomuto problému, za kterou také velmi děkuji je, zkusit dohledat co napsal ve vyjádření k tomuto požadavku ERÚ. Mělo by to být v dokumentaci stavebního povolení na stavebním úřadu města - jen jestli mě k tomu pustí.

Zdravím Vás Vladimír Motl

Autor: Petr Lukáš
Datum: 04.04.2008 21:42 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Nechci tu hýřit nějakými paragrafy, ale dovolil bych si vyjádřit jisté obavy v případě, že se na investici do CZT nějakým způsobem podílelo město. Např. ručí za úvěr firmě, která se uvolila zrekonstruovat a provozovat zdroj CZT. Nebo je na provozu CZT jinak zainteresované - což i většinou bývá.

V takovém případě si myslím, že je odpojení od CZT prakticky nemožné, protože město bude logicky házet klacky pod nohy všude možně.
Odpojením jakéhokoliv odběratele CZT se totiž snižuje ekonomická efektivita provozování zdroje CZT. Tepelný výkon výtopny se může stát najednou naddimenzovaný, tudíž efektivita a účinnost spadne dolů, navíc stálé náklady přitom zůstávají stejné.

Je to něco podobného, jako když vodárnám zmizí odběr a lidi šetří - vodárny rozpočítají náklady na zákazníka, a zákazník i přes nižší odběr platí v sumě prakticky to samé...


Já být starostou obce, kde je nějaké sídliště vytápěné pomocí CZT, tak by se mi také odpojování jednotlivých domů od CZT nelíbilo. A to ani v případě, že by v tom nebylo město nijak zainteresováno. Dřív nebo později totiž zaklepou na dveře provozovatelé onoho CZT a budou naříkat, že se na to můžou vysr... a pokud proti tomu město něco nepodnikne, tak sbalí kufry a a´t si to dělá kdo chce. Nebo omezí investice a nechají to jen dožívat. Město pak dříve či později bude muset cvaknout plynové kotelny ze svého, nebo na to alespoň ručit, protože ne všechny domy budou mít jistě našetřeno na vlastní plynové kotelny.
Přesně takhle to dopadlo u nás...

Autor: Vladimír Motl
Datum: 04.04.2008 22:02 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Pane Lukáši,

to co píšete je jasné. V našem případě město sice CZT realizovalo, ale cca před 5 lety dobře prodalo, dnes mu patří 3% akcií. Do energetické koncepce města se podařilo v r. 2005 prosadit formulaci, že přípustné je i vytápění domovními kotelnami.
CZT má " své lidi " na úřadech - stavebním, ŽP a pod.Přesto se
již v několika případech, poslední loni červen, podařilo vybudovat a uvést do provozu několik takových kotelen jako chceme my. Takže věříme, že by se to mohlo povést i nám. Ne-jasná je jen výše úhrady nákladů za odpojení,která je silně individuální případ od případu a zřejmě neexistuje předpis, který by stanovil co může a co nemůže být její součástí.Jinak
fascikl podkladů pro stavební řízení, který jsem viděl je cca 1 cm tlustý a největším problémem prý je získat souhlasné stanovisko odboru ŽP krajského úřadu.

Autor: Vladimír Buk
Datum: 01.04.2008 22:13 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Prostudujte smlouvu o dodávce tepla s CZT.Pokud jste SVJ tak /podmínky dodávky tepla-pokud nejsou ve vaší dokumentaci-tak budou u SBD, které podmínky dodávky sjednalo. Není mi známo, že by dodavatel měl mimo smlouvu nárok na nějaké další poplatky. Jedná se o smluvní akt, pro nějž musí platit výpovědní podmínky podle obch.zák. Většé problem asi bude se stavebním úřadem, který Vám nemusí Váš záměr povolit.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama