Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Reklama

Vodovodní přípojka

Autor: Martin Gottlieb
Datum: 30.09.2019 15:29
uživatel: 100717


Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli patří odbočení z vodovodního řádu (vodovodní potrubí starší než 25 let ) umístěného ve veřejném prostranství k prvnímu uzávěru umístěného na pozemku nemovitosti k veřejnému vodovodu, nebo vodovodní přípojce? Celková délka tohoto odbočení je cca 2m.
Děkuji za reakce

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Autor: Ondřej Miňovský
Datum: 08.10.2019 14:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 131011
reakce na ...
Není mi z dotazu zcela jasné kam míříte. Vodovodní řad patří majiteli vodovodního řadu, kterým bývá zpravidla obec, není to tak vždy a jsou i případy kdy inženýrská infrastruktura "nikomu" nepatří a "nikdo" ji neprovozuje.

Naproti tomu přípojka patří "vždy" (výjimky existují) majiteli nemovitosti která je na páteřní řad napojena. Přípojkou se rozumí navrtávací pas + šoupě + celý zbytek vedení přípojky až k vodoměru. Vlastník ale mohl v minulosti přípojky převést na někoho jiného. Přípojky realizované po přijetí zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu patří tomu kdo je zaplatil.

viz
§ 3 výše zmíněného zákona

Přípojky
(1) Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

(2) Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

(3) Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

(4) Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.

(5) Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.

(6) Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

(7) Opravy a údržbu vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství,6) zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů.

(8) Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

...konec citace

Vlastnictví přípojek je samozřejmě zdroj potíží, při výstavbě nebo opravách kdy je potřeba určit kdo bude co platit. V dotacemi zamořeném Česku se vžil systém rozdělení plateb za tzv. "veřejnou část přípojky" (hradí investor výstavby vodovodu) a "soukromou část přípojky" (hradí připojovaní majitelé nemovitostí), což je ale konstrukce účelová a nerespektuje vlastnictví jak jsem ho popsal výše. I tady existují výjimky kdy investor výstavby hradí i celé přípojky, a nebo akce kde majitelé nemovitostí budují páteřní řady na své náklady. Části přípojek nebo řadů se nerozdělují v těchto případech podle uzávěrů, ale podle hranic pozemků (tady výjimky neznám).

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama