Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuze ke článku: Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (VII)

Autor článku: Ing. Eva Jochová, Ing. Zdeněk Přibyla
Plné znění článku: Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (VII)
Anotace článku: Které předpisy platí pro domovní plynovody, kdo zodpovídá za jejich bezpečný provoz? Odborné stanovisko GAS uvádí přehled obecně závazných předpisů, technických norem a technických pravidel. Z dotazů, uplatňovaných v souvislosti se závažnými haváriemi, k nimž došlo v poslední době v bytových domech v důsledku úniku zemního plynu vyplývá, že stále existují nejasnosti v problematice domovních plynovodů.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re: Rozpory v zákonech ohledně údržby plyn. přípojek a spotřebičůMichal Štěpánek16.03.2009 12:17
Re: Rozpory v zákonech ohledně údržby plyn. přípojek a spotřebičůMichal Štěpánek16.03.2009 12:02
Rozpory v zákonech ohledně údržby plyn. přípojek a spotřebičůLudmila Nováčková16.03.2009 11:18
Re: Plynovodní přípojkaMichal Štěpánek09.04.2008 13:48
Plynovodní přípojkaJosef Nosek09.04.2008 13:39
oprava - Kdo je povinen údržbou vybavení a bytů. Majitelé nebo nájemníci?Michal Štěpánek19.02.2008 18:36
Kdo je povinen údržbou vybavení a bytů. Majitelé nebo nájemníci?Michal Štěpánek19.02.2008 16:20
Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (VII)Rudolf Housa13.12.2007 13:30

Příspěvky
Předmět: Rozpory v zákonech ohledně údržby plyn. přípojek a spotřebičů
Autor: Ludmila Nováčková
Datum: 16.03.2009 11:18 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Obč.zák.č.: 315/2006 Sb. §664 "pronajímatel je povinen přenechat pronajatou věc nájemci ve stavu způsobilém smluvenému užívání... a v tomto stavu ji svým nákladem udržovat.
--------------------
Zák.č. 458/2000Sb, §63, odst..2, písm.b
" Uživatelé plynových zařízení - oprávnění spotřebitelé (fyzické osoby-občané mají stanovenou povinnost udržovat svá odběrná plynová zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob"

TO VŠE K BYTUM S REGULOVANÝM NÁJEMNÝM.
Děkuji za odpověd odborníka i názory laické veřejnosti.

Předmět: Re: Rozpory v zákonech ohledně údržby plyn. přípojek a spotřebičů
Autor: Michal Štěpánek
Datum: 16.03.2009 12:02 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Velmi stručně vzato:

1. za plyn.rozvod v domě (vyjma rozvodu za plynoměrem příslušného bytu) k plynoměru zodpovídá a opravy, údržbu, revize, čištění hradí majitel rozvodu/domu

2. za plynoměr zodpovídají a zařizují plynárny - na případnou závadu upozorňuje povinný, kterým je v tomto případě osoba, se kterou má plynárna uzavřenou smlouvu na odběr (majitel nebo nájemník)

3. odběrné plynové zařízení tj.rozvodné potrubí plynu po bytě vč.spotřebiče
- a)za údržbu, opravy, čištění ale i příp.revize rozvodu zodpovídá osoba, která má v dispozici - může být tedy i nájemník, bylo-li prokazatelně předáno (může být uvedeno např.v nájemní smlouvě) - dále viz Odborné stanovisko ČSTZ č. 19/2005 kap.hlavní zásady. U spotřebičů s ohledem na kratší životnost toto možné rozlišit asi jednodušeji podle vlastnictví.
- b) údržba, opravy, čištění - povinným je majitel, ale hradí je nájemník není-li ve smlouvě uvedeno jinak - týká se tedy i bytů "pod dekretem" (viz stále platné nař.vl.258/1995Sb. specifikuje např.dále rozsah - mj.od letoška je připravována jeho novela)
- c) revize zajišťuje a hradí majitel - obtížně vymahatelná povinnost na základě Energ.zákona - do prvního průšvihu...)

Předmět: Re: Rozpory v zákonech ohledně údržby plyn. přípojek a spotřebičů
Autor: Michal Štěpánek
Datum: 16.03.2009 12:17 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Ještě přeci jen malé doplnění z Odborného stanoviska ČSTZ č. 19/2005

5.V případě, kdy odběrné plynové zařízení nebo jeho část nepodléhá kontrolám inspekce práce, platí povinnost chráněného zákazníka (občana) uvedená v § 63 odst. 2 písm. b) energetického zákona udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob a v případě zjištění závad tyto bez zbytečného odkladu odstranit. Chráněný zákazník v takovémto případě o vlastní vůli zpravidla rozhodne o způsobu, jakým si ověří bezpečný a spolehlivý stav svého zařízení.

Toto je ovšem jen výsek a poslední odstavec z poměrně dlouhého vyjádření, které je nutné si přečíst celé a přizpůsobit se konkrétním výkladům podle posuzovaného úseku. Pro jistotu a na svou obhajobu podotýkám, že nejsem revizní technik ale pouhý správce a "vyřešení" podobného oříšku jsem věnoval s přestávkami téměř 2roky. V každém případě je lepší preventivně v domě pro jistotu vymezit a vyjasnit vzájemné povinnosti a práva a nespoléhat na jednostranné výklady práva nebo v horším případě jen návyky z minulosti. Díky předem za pochopení

Předmět: Plynovodní přípojka
Autor: Josef Nosek
Datum: 09.04.2008 13:39 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
kam nejlépe směrovat podmět na zahájení správního řízení na odejmutí licence na distribuci plynu, nebo na podmět na zahájení správního řízení povinnost držitele licence distribuce plynu provést opravu distribuční soustavy,plynovodní přípojky to vše v návaznost na porušení energetického zákona č.458/2000 Sb.§66, odst.3 //jaký orgán státní správy je vystavovatelem výše uvedené licence na distribuci plynu //

Děkuji předem za iformace a jsem s pozdravem, J.Nosek

Předmět: Re: Plynovodní přípojka
Autor: Michal Štěpánek
Datum: 09.04.2008 13:48 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Podle všeho na Energetický regulační úřad, který licence vydává - více na www.eru.cz .

Předmět: Kdo je povinen údržbou vybavení a bytů. Majitelé nebo nájemníci?
Autor: Michal Štěpánek
Datum: 19.02.2008 16:20 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobré podklady, ale nepřesný závěr...

Sám citujete § 687 písm. (3), kde je uvedeno

Nestanoví-li nájemní smlouva jinak, drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce. Pojem drobných oprav a nákladů spojených s běžnou údržbou bytu upravuje zvláštní právní předpis

Tím zvláštním předpisem je ale nař.vlády 258/1995Sb., kde je v §6 údržbou (hrazenou nájemníkem) rozuměno:

Náklady spojené s běžnou údržbou bytu jsou náklady na udržování a čištění bytu, které se provádějí obvykle při delším užívání bytu. Jsou jimi zejména pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených v § 5 odst. 3 (plynospotřebičů apod.), ......

Tzn.že v článku na který jste reagoval, je opravdu drobná nepřesnost. Bohužel podle všeho ale přesně opačná než uvádíte. Pokud byl takový byt nebo vybavení nájemníkovi předány do "osobního užívání" (takové vztahy - i dříve uzavřené - jsou opravdu od 1.1.1992 upraveny na institut nájmu) tak má nájemník povinnost hradit údržbu (tím spíš pravidelnou). Tzn.že podle všeho není ani vyviněn z úhrady pravidelných (stanoveno příslušnou normou) čištění a kontrol plynospotřebičů nebo elektrospotřebičů, které jsou (byť) součástí bytu avšak v užívání nájemníka. Těžko si totiž představit, že by majitel nájemních bytů s "věcně usměrňovaným nájemným" (jinak almužnovným) ještě chodil ke "svým" nájemníkům stírat podlahu, natírat okopané dveře atd.

Předmět: oprava - Kdo je povinen údržbou vybavení a bytů. Majitelé nebo nájemníci?
Autor: Michal Štěpánek
Datum: 19.02.2008 18:36 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
jedná se o reakci na úvahu "Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (VII)" nikoliv původní text článku

Předmět: Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (VII)
Autor: Rudolf Housa
Datum: 13.12.2007 13:30 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážení,
rád bych poukázal na nesrovnalosti v tomto článku uveřejněného na TZB-info.

V tomto článku se opět objevuje výraz „ do osobního užívání“. Jak jsem již jednou uváděl ve svém článku, náš právní řád nezná „osobní užívání“, pouze vlastnictví a nájemní smlouvu pronajaté věci, kterou pronajímatel vlastní.

Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 315/2006 Sb.).

§ 133 písm. (1) Převádí-li se movitá věc na základě smlouvy, nabývá se vlastnictví převzetím věci, není-li právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak.

Nájemní smlouva § 664 pronajímatel je povinen přenechat pronajatou věc nájemci ve stavu způsobilém smluvenému užívání, nebo nebyl-li způsob užívání smluven, užívání obvyklému, a v tomto stavu ji svým nákladem udržovat.

Zvláštní ustanovení o nájmu bytu § 686 písm. (1) Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu.

§ 687 písm. (1) Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu.

§ 687 písm. (2) V nájemní smlouvě lze dohodnou, že pronajímatel předá nájemci byt ve stavu nezpůsobilém pro řádné užívání, pokud se nájemce s pronajímatelem dohodnul, že provede úpravy předávaného bytu. Současně se pronajímatel a nájemce dohodnou o vzájemném vymezení práv a povinností.

§ 687 písm. (3) Nestanoví-li nájemní smlouva jinak, drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce. Pojem drobných oprav a nákladů spojených s běžnou údržbou bytu upravuje zvláštní právní předpis.

§ 687 písm. (4) Práva a povinnosti nájemce, který je členem bytového družstva, při opravách a údržbě družstevního bytu a hrazení nákladů s tím spojených, upravují stanovy družstva.

§ 691 Nesplní-li pronajímatel svoji povinnost odstranit závady bránící řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon nájemcova práva ohrožen, má nájemce právo po předchozím upozornění pronajímatele závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od něj náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u pronajímatele bez zbytečného odkladu. právo zanikne, nebylo-li uplatněno do šesti měsíců od odstranění závad.

Z tohoto zákona je patrno, že pronajímatel pronajaté věci zůstává jejím vlastníkem a je jeho povinností tuto pronajatou věc na své náklady udržovat. Tj. je-li součástí pronajímaného bytu OPZ včetně připojeného plynového zařízení, zůstává majetkem pronajímatele.
V rámci nájemné smlouvy nelze něco pronajmout a pobírat nájemné za pronajatou věc a o tuto věc se nestarat.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama